Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente te Apeldoorn op 1 september 2011 onder nummer 08215238.


I. ALGEMEEN

1. Algemeen

1.1 Onder K.A. wordt in deze voorwaarden verstaan Kooiker Automatisering te Enter.

1.2 Alle K.A.’s aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, voor zover de voor specifieke onderwerpen geschreven hoofdstukken geen afwijkingen daarvan inhouden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met K.A. overeengekomen te worden .

1.3 Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met K.A. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diensvertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3.1 Definities In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis.

Materialen: – alle systemen, modellen, schema’s, documentatie, werkinstructies en papier, die i.v.m. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan of door K.A. ter beschikking worden gesteld.

Informatiedragers: – alle formulieren, magnetische banden en schijven, cd’s en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

Computerservice: – het verwerken van gegevens, ontwerpen e.d. van opdrachtgever door met behulp van apparatuur en programmatuur van K.A.

Programmatuur: – computerprogramma’s en/of bestanden alsmede het daarbij behorende documentatiemateriaal, waaronder een gebruikershandleiding.

CVE: – Centrale Verwerkings Eenheid

Apparatuur: -alle machines en installaties, inclusief de z.g. randapparatuur, waarmede gegevens op Informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden, waarvan de opdrachtgever zich bedient, wordt door K.A. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door K.A. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht K.A. niet tot acceptatie van een order. Niet- acceptatie wordt door K.A. zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever te kennis gebracht. K.A. behoudt zichhet recht voor om bestellingen onder rembours te leveren.

2.3 Prijs en betaling:

a) Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

b) Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

c) Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1.5% per maand verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan K.A. de vorderingen uit handen geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en van de eventuele gerechtelijke kosten.

d) Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan K.A. nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan K.A. de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

2.4 Vertrouwelijke informatie:

a) Iedere partij zal die voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

b) Partijen kunnen strikte geheimhouding van specifieke delen van informatie schriftelijk nader overeenkomen.

2.5 Eigendomsvoorbehoud:

a) Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van K.A. totdat door opdrachtgever uit welken hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

b) Geleverde programmatuur blijft ten ale tijde eigendom van K.A. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Medewerking van opdrachtgever:

a) Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever K.A. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen.

b) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door K.A. te verlenen diensten voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

c) Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers, ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

d) Indien de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstigde afspraken ter beschikking van K.A. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van K.A. in rekening worden gebracht.

2.7 Leveringstermijnen:

Alle door K.A. genoemde (leverings) termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de (leverings) termijn plaatsvindt, zal K.A. opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

3 Aansprakelijkheid

3.1 K.A. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Nederlandse Wet geregeld is.

3.2 De aansprakelijkheid van K.A. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, door directe schade, zal het 50% van het totaal van de op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW.) nooit te boven gaan, zulks met een maximum van € 2.000,- (tweeduizend euro). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van langer dan 12 maanden, dan zal het bedrag worden gerelateerd aan hetgeen de opdrachtgever van K.A. is verschuldigd voor de gedurende de laatste 3 maanden opgedragen enverrichte werkzaamheden.

3.3 Onder directe schade word uitsluitend verstaan:

a) De redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestaties van K.A. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.

b) De kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat K.A. op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.

c) Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

d) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3.4 De aansprakelijkheid van K.A. voor indirecte schade, waaronder de gevolgen van door K.A. geleverde en geïnstalleerde niet goed werkende software ,is uitgesloten.

3.5 Behoudens de in artikel 3.2 jo 3.3 genoemde gevallen en de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is K.A. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. K.A.’s aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. De totale aansprakelijkheid van K.A. voor schade door dood of lichamelijk letsel, of materiële schade van zaken, zal in geen geval meer bedragen dan €. 20.000,- ( twintigduizend euro ) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

3.6 In ieder geval is K.A. niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft.

3.7 De aansprakelijkheid van K.A. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever K.A. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter aanzuivering van de tekortkoming, en K.A. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat K.A. in staat is adequaat te reageren.

3.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij K.A. meldt.

3.9 De opdrachtgever vrijwaart K.A. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door K.A. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij K.A. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zalhij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

4.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen van K.A. of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

4.3 K.A. behoudt zich het recht voor om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

4.4 De opdrachtgever verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van door K.A. geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijk beeld-, klank- of woordenaanduidingen en/of combinaties, Ongeacht het al-dan-niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij dat gebruik door K.A. schriftelijk is toegestaan.

4.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van K.A. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijvaart K.A. volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens K.A. geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voorgenoemde garantie.

 

5. Overmacht

5.1 K.A. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor K.A. redelijkerwijze niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van K.A. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

6. Toepasselijke recht

6.1 Op K.A’s aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

7. Geschillen

7.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied K.A.’s woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

7.2 K.A. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval K.A. de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

 


II. SERVICEVERLENING

1. Computerservice

1.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij een andere periode wordt overeengekomen.

1.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijke periode, tenzij opdrachtgever of K.A. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

 

2. Uitvoering der werkzaamheden

2.1 K.A. zal de computerservice met zorg verrichten, overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2.2 Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar K.A. de werkzaamheden uitvoert.

2.3 Alle door K.A. bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven eigendom van K.A., ook indien opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door K.A.. K.A. kan de van de opdrachtgever ontvangen gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden, totdat de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

2.4 K.A. kan in de computerservices wijzigingen aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal K.A. opdrachtgever hiervoor zo tijdig mogelijk inlichten. De kosten van de veranderingen komen voor rekening van opdrachtgever. In voorkomend geval kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

 

3. Telecommunicatie

3.1 Indien bij computerservice gebruik gemaakt wordt van telecommunicatiefaciliteiten, is opdrachtgever verantwoordelijke voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. K.A. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

3.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten, zal K.A. opdrachtgever toegangscodes toewijzen. K.A. zal deze codes met zorg behandelen. K.A. is niet aansprakelijk voor enig misbruik ervan.

 

4. Garantie

4.1 Indien bij computerservice sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal K.A. de computerservice herhalen teneinde de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken K.A. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. Opdrachtgever zal de verwerkingsresultaten na ontvangst controleren, teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken.

4.2 De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van opdrachtgever, zoals het leveren van onjuiste of onvolledige gegevens, in welk geval K.A. extra kosten in rekening mag brengen.

 


III. DIENSTVERLENING

1. Dienstverlening

1.1 K.A. zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

1.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan K.A. de aanvang van de diensten die tot een volgende fase beheren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

2. Wijzigingen en meerwerk

2.1 K.A. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door tussen partijen nader overeen te komen wijzigingen of aanvullingen van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal worden beïnvloed.

2.2 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal K.A. opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

 


IV. MAATWERKPROGRAMMATUUR

1. Ontwikkeling van programmatuur

1.1 Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welk programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. K.A. zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.

1.2 Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan K.A. de aanvang van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.3 Opdrachtgever kan zonder beperking gebruik maken van de door K.A. opgeleverde programmatuur. De auteursrechten op de ontwikkelde en gebouwde programmatuur blijven voorbehouden aan K.A., tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.4 K.A. mag de door de ontwikkeling verworven kennis zonder beperkingen gebruiken.

 

2. Wijzigingen en meerwerk.

2.1 K.A. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijzigingen of aanvullingen van de afgesproken werkzaamheden, het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

2.2 Indien voor de programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal K.A. opdrachtgever tevoren inlichten, indien de nader over een te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

 

3. Oplevering en acceptatie

3.1 K.A. zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform specificatie gebruiksklaar opleveren.

3.2 Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door opdrachtgever samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig voor gebruiksklare oplevering aan K.A. ter beschikking zal worden gesteld.

3.3 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever K.A. hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen onderbroken wordt nadat K.A. de gebreken heeft hersteld.

3.4 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijke vastgestelde specificaties voldoet, zal opdrachtgever K.A. onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijke en gedetailleerde acceptatieverslag over de gebreken informeren. K.A. zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld.

3.5 De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door opdrachtgever, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien opdrachtgever K.A. niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaald in artikel 3.4, of na het herstel van de gemelde gebreken.

 

4. Garantie Gedurende een periode van een maand na aanvaarding zal K.A. naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke vastgestelde specificaties voldoet. K.A. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs in ontwikkeld, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van anderen niet aan K.A. toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan K.A. is gewijzigd.

 


V. STANDAARDPROGRAMMATUUR

1. Gebruiksrecht standaardprogrammapakket

1.1 K.A. verleent opdrachtgever slechts het niet- exclusieve recht tot het gebruik van standaardprogrammapakket.

1.2 Het standaardprogrammapakket kan door opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt op een daartoe aangewezen type CVE, tenzij de bijgeleverde installatieprocedure installatie op meerde CVE’s toelaat.

1.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van K.A. niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan het standaardprogrammapakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. Opdrachtgever zal het standaardprogrammapakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken met de bedoeling deze derden vrijwaren van betaling van het verschuldigde gebruiksrecht.

1.4 De broncode van de programmatuur wordt niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. K.A. garandeert, gedurende een termijn van drie jaar na ondertekening van de overeenkomst waarbij aan opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verleend, continuïteit van ondersteuning.

 

2. Eigendom en bescherming

2.1 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op het standaardprogrammapakket blijven te allen tijde bij K.A. Opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrechten niet verwijderen.

2.2 Ter bescherming van de rechten van K.A. zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat het standaardprogrammapakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Opdrachtgever is ermee bekend dat het standaardprogrammapakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van K.A. bevalt.

2.3 K.A. kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur.

 

3. Garantie

3.1 Gedurende een periode van een maand na levering zal K.A. naar best vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet voldoet aan de schriftelijke specificaties van het standaardprogrammapakket, zoals vermeld in het geleverde documentatiemateriaal. K.A. garandeert niet dat het standaardprogrammapakket zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd.

3.2 K.A. kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan K.A. toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien het standaardprogrammapakket door anderen dan K.A. is gewijzigd.

 

4. Ondersteuning

4.1 K.A. verleent, tijdens kantooruren, 8.00 -12.30 en 13.00 – 17.00 uur, gedurende maximaal een kwartier per dag telefonisch ondersteuning aan opdrachtgever inzake vragen omtrent mogelijk niet of niet juist functioneren van het standaardprogrammapakket. De telefonische ondersteuning is gratis gedurende de garantieperiode en indien K.A. met opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten. In alle andere gevallen wordt voor de telefonische ondersteuning het uurtarief volgens de prijslijst in rekening gebracht.

4.2 Opdrachtgever draagt zorg voor een door hem aangewezen contactpersoon met voldoende vaktechnische kennis om de uit telefonische ondersteuning opgedane kennis correct binnen de organisatie van opdrachtgever over te brengen.

 

5. Standaard(programma)pakket van toeleverancier

5.1 Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van K.A. zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

 


VI. APPARATUUR

1. Levering en risico

1.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal K.A. de aan opdrachtgever verkochte apparatuur afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland. K.A. brengt de hiervoor overeengekomen kosten in rekening.

1.2 Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens K.A. draagt de opdrachtgever alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak ervan.

1.3 K.A. is niet aansprakelijk indien de levering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertragingen bij of door toeleveranciers.

 

2. Installatie en acceptatie

2.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal K.A. de apparatuur bedrijfsklaar (laten) installeren. Opdrachtgever zorgt voor een passende installatieplaats en alle noodzakelijke voorzieningen, zoals bekabeling, energie, verlichting, klimatologische beheersing, e.d..

2.2 De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van bedrijfsklare installatie, of op de eerste dag volgend op de leveringsdatum indien opdrachtgever zelf de apparatuur zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

 

3 Garantie

3.1 De termijn gedurende welke K.A., na aanvaarding van de apparatuur door opdrachtgever, voor haar rekening materiaal- en fabricagefouten in de door haar geleverde apparatuur zal herstellen, is afhankelijk van het merk van de gekochte apparatuur. Alle onderdelen, die worden vervangen bij herstelwerkzaamheden, worden eigendom van K.A.. De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade of indien de apparatuur door anderen dan K.A. is gewijzigd of wordt onderhouden.

3.2 Hestel buiten het kader van deze garantie zal door K.A. in rekening worden gebracht.

3.3 Indien de apparatuur van een toeleverancier wordt betrokken, zijn de garantiebepalingen van de toeleverancier van toeppassing. K.A. zal opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

 


VII. ONDERHOUD

Waar sprake is van programmatuur kan indien nodig ook ‘bestanden’ of ‘programmatuur en bestanden’ gelezen worden. Onder licentie word verstaan: het gebruiksrecht voor programmatuur voor een bepaald aantal werkplekken, gelijktijdig te activeren, op een bepaald type configuratie conform de omschrijving in de opdrachtbevestiging.

 

1. Onderhoud

1.1 K.A. pleegt voortdurend onderhoud aan door haar ontwikkelde en geleverde programmatuur. Gebruiker heeft, met inachtneming van deze overeenkomst met betrekking tot de programmatuur in zijn licentie, recht op relevante resultaten van dit onderhoud.

1.2 Aan de onderhoudnemer worden – eventueel tegen betaling- nieuwe releases en de daarbij behorende documentatie ter beschikking gesteld.

1.3 Op het onderhoud van de door K.A. ontwikkelde programmatuur zijn de voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.

1.4 Het onderhoud op de door K.A. ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet verplicht.

1.5 Partijen sluiten een onderhoudscontract bij accordering van een opdrachtbevestiging van K.A., waarop het onderhoudsbedrag per jaar wordt vermeld.

1.6 Een specificatie van het onderhoudscontract wordt bij de levering van programmatuur bijgesloten.

1.7 Indien partijen een onderhoudscontract sluiten, maakt deze integraal deel uit van de tussen partijen van kracht zijnde licentie-overeenkomst.

1.8 Het onderhoud heeft telkens betrekking op programmatuur zoals die omschreven is in de opdrachtbevestiging. Indien de gebruiker besluit deze programmatuur uit te breiden, zal deze uitbreiding aan het onderhoudscontract worden toegevoegd.

1.9 K.A. is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. De gebruiker verklaart zich bij ondertekening van opdrachtbevestiging uitdrukkelijk met eventuele prijswijzigingen akkoord, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met de CBS- Prijscompensatie-index voor Zakelijke Dienstverlening. Bij prijsstijgingen boven het indexcijfer kan gebruiker het onderhoudscontract opzeggen conform artikel 3.4. Eventuele prijsstijgingen worden tijdig bekend gemaakt.

1.10 Het onderhoud omvat in ieder geval:

• Het naar het beste vermogen opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de standaardvorm van de programmatuur die de goede werking hinderlijk verstoren, en in de daarbij behorende documentatie. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de programmatuur voorkomende fouten en gebreken in vergelijking met de– in de bijbehorende documentatie toegeschreven– eigenschappen, alsmede alle door het gebruik van de programmatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijk met de daaraan in de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen;

• Het ter beschikking stellen alsmede documenteren van standaardaanpassingen in de programmatuur die als gevolg van logische wijzigingen in de door K.A. ondersteunde configuratie nodig zijn;

• Het vervangen van opstartmedia die in ongerede geraakt zijn. De licentiehouder dient daartoe deze defecte opstartmedia aan K.A. te retourneren. K.A. is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan het type beveiliging van de programmatuur;

• Basissupport (zie artikel 2) ;

Het onderhoud omvat tevens het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur. Indien een nieuwe versie een wezenlijke verandering van functionaliteit met zich meebrengt, zal K.A. daarbij behorende documentatie ter beschikking stellen. Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe nadrukkelijk aanleiding geeft, kan K.A. hoge eisen stellen aan de configuratie waarop de nieuwe versie bij gebruiker geïnstalleerd moet worden. Indien de gebruiker deze eisen niet opvolgt, vervalt de garantie met betrekking tot de programmatuur, voorzover nog van kracht. Tevens vervalt de verplichting van K.A. zoals vermeld in het onderhoudscontract, tot het verlenen van onderhoud op de betreffende programmatuur.

1.11 Zes maanden na het beschikbaar stellen aan de gebruiker van een nieuwe versie, is K.A. jegens gebruiker niet meer verplicht tot onderhoud van de oude versie, noch tot het verlenen van basissupport ten aanzien van de oude versie.

1.12 Onder onderhoud vallen niet:

• Het geschikt maken van de programmatuur voor een andere dan de oorspronkelijke configuratie; • Het herstel van verloren gegane gegevens; • Verzekering van de programmatuur tegen welke calamiteit dan ook (waaronder diefstal).

1.13 Opzegging van het onderhoudscontract met betrekking tot een deel van de programmatuur is niet mogelijk.

 

2. Basissupport

2.1 Onder basissupport wordt verstaan het verlenen van telefonische of schriftelijke ondersteuning met betrekking tot vragen over het gebruik van de bestelde en geleverde programmatuur, alsook het telefonisch hulp bieden bij storingen in het programmatuur.

2.2 Basissupport wordt verleend op in Nederland gebruikelijke werkdagen van 8.00 uur tot 12.30 en 12.30 uur tot 17.00 uur, gedurende maximaal een kwartier per dag.

2.3 K.A. zal in elk geval binnen drie werkdagen nadat door gebruiker een probleem gemeld is, aanvangen met de behandeling daarvan.

2.4 Wanneer gebruiker telefonisch basissupport vraagt, dient de hardware waarop de programmatuur geïnstalleerd is in onmiddelijke nabijheid van de gebruiker te zijn en te zijner beschikking te staan.

2.5 Basissupport omvat niet het oplossen van problemen met betrekking tot:

• Inrichtingswerkzaamheden, zoals het definiëren van lay-outs, inrichting van rekenschema’s en koppelingen met vreemde programmatuur; • Inhoudelijke vragen over de K.A. geleverde bestanden; • Support op locatie; • Systeemconfiguratie, hardware en netwerken;

2.5 Basissupport kan alleen aangevraagd worden door een in het bedrijf werkzaam persoon. Deze persoon dient de vereiste basiskennis te hebben.

 

3. Aanvang, Duur en Beëindiging van onderhoud

3.1 Het onderhoudscontract treedt in werking op de dag van aflevering van de betreffende programmatuur.

3.2 Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en wordt daarna telkens stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd, tenzij een van de partijen het onderhoudscontract met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een lopende periode bij aangetekende brief heeft opgezegd.

3.3 De einddatum van de eerste periode van het onderhoud van later aan de betreffende licentie en dus aan het onderhoudscontract toegevoegde programmatuur, wordt gelijkgesteld aan de eerstvolgende verlengingsdatum van het onderhoudscontract.

3.4 Indien K.A. tot een prijsverhoging besluit die het in het artikel 1.9 gebruikte indexcijfer te boven gaat, is gebruiker gerechtigd het onderhoudscontract tegen de verlengingsdatum op te zeggen. Onderhoud wordt telkens op de eerste dag van de betreffende periode gefactureerd. K.A. is gerechtigd het onderhoud van de programmatuur op te schorten zolang geen volledige betaling ten aanzien van het onderhoud is ontvangen.